UTLÄMNING AV LEVERANSKEDJAN

Eftersom vi på Estée Lauder Companies respekterar våra medarbetares, leverantörers mänskliga rättigheter och de mänskliga rättigheterna i de samhällen där vi bedriver vår verksamhet har vi åtagit oss att upprätthålla principerna som finns i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och California Transparency in Supply Chains Act från 2010.

Våra förväntningar
Vi förväntar oss att våra leverantörer ska följa alla lokala regelsystem och deras nationella lagar styr minimilön, övertidsbetalningar, anställning och säkerheten på arbetsplatsen.

Våra leverantörer måste följa vår Uppförandekod för leverantörer. Koden anger riktlinjer om våra förväntningar gällande kvalitet, hälsa och säkerhet, miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, inklusive vår nolltoleranspolicy gällande fångar, slavarbete och människohandel.

Vi har en pågående granskningsprocess som inkluderar oberoende tredjepartsbedömningar.

Utbildning och kompentensskapande
Våra medarbetare deltar i utbildningar för att hjälpa dem att identifiera och på ett lämpligt sätt besvara eventuella överträdelser av vår kod och hjälpa till att lösa riskerna om en leverantör inte följer koden. Vi har åtagit oss att samarbeta med våra leverantörer för att köpa produkter och tjänster på ett ansvarsfull sätt, utan att kompromissa med etik och integritet som styrs av vår vision – Bringing the Best to Everyone We Touch (erbjuda det bästa till alla som berörs av vår verksamhet)..

För att läsa mer kan du besöka vår 2010 rapport om företagsansvar, The Beauty of Responsibility (det fina med att ta ansvar).